Spoločnosť BLUE SUN  s.r.o. ako distribútor certifikovaných respirátorov sa zaväzuje distribuovať svoje produkty v zmysle zákona .

Pre splnenie podmienok zákona prosí a žiada  od svojich odberateľov nasledovné:

a) Poskytovatelia  zdravotnej starostlivosti, zdravotnícki  pracovníci  a orgány štátnej správy :

úradný doklad preukazujúci ich činnosť ,

b) Právnické a fyzické osobyktoré sú v zmysle zákona povinní zabezpečiť ochranné pomôcky : zamestnancom:

výpis obchodného registra a zároveň  podpísané čestné vyhlásenie  o potrebe zabezpečiť ochranu zamestnancov

pri ktorých je používanie osobných ochranných prostriedkov nevyhnutné  z dôvodu ochrany života a zdravia (prosíme  citovať konkrétny bod v zmysle zákona),

c) Osoby , ktoré potrebujú respirátory pre zdravotné dôvody – Prosíme poslať podpísané čestné prehlásenie o c zdravotnom stave vrátane bližšej špecifikácie v zmysle zákona, resp doklad od lekára .

Bohužiaľ zákazníkom, ktorí svoj nákup neodôvodnia v zmzsle zákonných požiadaviek , nebude môcť byť  ich objednávka odoslaná

Citácia časti zákona o mimoriadnych opatreniach v súvslosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID .19 v obalsti zdravotníctva …….

Vláda Slovenskej republiky schválila dňa 03.04.2020 zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

V zmysle tohto zákona sa zakazuje /    Podľa § 4 – Obmedzenie distribúcie osobných ochranných prostriedko/   počas krízovej situácie predávať alebo prevádzať osobný ochranný prostriedok, ktorý je filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP2, FFP3 (ďalej len „osobný ochranný prostriedok“), inej osobe, než:

 • a) poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť na území Slovenskej republiky,
 • b) zdravotníckemu  pracovníkovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky,
 • c) orgánom štátnej správy alebo územnej samosprávy,
 • d) právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá je podľa osobitného predpisu povinná zabezpečovať tieto osobné ochranné prostriedky a vykonáva práce uvedené v prílohe tohto zákona, pri ktorých je používanie týchto osobných ochranných prostriedkov nevyhnutné z dôvodu ochrany života a zdravia,
 • e) právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má uzatvorenú zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad pre dohľad“),
 • f) právnickej osobe alebo fyzickej – osobe podnikateľovi, ktorá poskytuje pohrebné   služby na území Slovenskej republiky,
 • g) zamestnancovi súdnolekárskeho a patologickoanatomického pracoviska úradu pre dohľad,
 • h) osobe, pri ktorej na to existujú zdravotné dôvody,
 • i) osobe, ktorá distribuuje tieto osobné ochranné prostriedky na území Slovenskej republiky a ktorá má sídlo alebo miesto výkonu podnikania na území Slovenskej republiky a ktorá tieto osobné ochranné prostriedky ďalej predáva alebo prevádza iba osobám uvedeným v písmenách a) až h).
ZOZNAM PRÁC, PRI KTORÝCH JE POUŽÍVANIE OSOBNÝCH OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV NEVYHNUTNÉ Z DÔVODU OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA
Práce, pri ktorých sa používajú osobné ochranné pracovné prostriedky, pretože sa pri ich vykonávaní vyskytujú nebezpečenstvá, ktoré môžu poškodiť zdravie, sú:
 1. práca s nebezpečnými látkami,
 2. práca v nádržiach, v obmedzených priestoroch, v priemyselných zariadeniach a priestoroch s nedýchateľným ovzduším, napríklad so škodlivinami alebo s nedostatkom kyslíka,
 3. práca v blízkosti sadzobne vysokej pece,
 4. práca v blízkosti plynových konvertorov a plynového potrubia vysokej pece,
 5. práca v blízkosti miesta odpichu vysokej pece s výskytom dymov obsahujúcich ťažké kovy,
 6. vymurúvanie pecí a lejacích panví s výskytom vysokej prašnosti,
 7. práce v zariadeniach s vysokou prašnosťou,
 8. likvidácia následkov havárií, pri zdolávaní požiarov,
 9. práca v šachtách, stokách a ďalších podzemných priestoroch súvisiacich s kanalizáciou,
 10. práca v mraziarňach s nebezpečenstvom úniku chladiaceho média,
 11. nanášanie náterových látok,
 12. ťažba, úprava a zušľachťovaní nerastov s vysokou prašnosťou,
 13. strojové brúsenie dreva,
 14. zdravotné vyšetrenie a ošetrenie,
 15. práca v archívoch.
0

Your Cart